Algemene Consumenten Voorwaarden

De partijen;

De klant: De natuurlijke persoon, vereniging van eigenaren, of persoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
Jan Goossens Schilderwerken: Jan Goossens, schilder, gevestigd en kantoorhoudende te Grinsel 6, 5275JP te Den Dungen ingeschreven bij de Kamer van Koopphandel onder nummer 17112193 en houder van het btw nummer NL12.25.54334B01.

Artikel 1 – Het werk

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de aanstaande overeenkomst en prijsopgave tussen Jan Goossens Schilderwerken en de klant, bestaande uit het totaal van de tussen de klant en Jan Goossens Schilderwerken overeengekomen werkzaamheden en levering van materialen.

Artikel 2 – Afwijkingen

Afwijzing van (een deel van) de bepalingen uit deze voorwaarden wordt door partijen voor aanvang van het werk in overleg overeengekomen en schriftelijk (waaronder ook wordt verstaan: per email, mits het correcte mailadres bekend is, waarbij Jan Goossens Schilderwerken het volgende mailadres aanhoudt: info@jangoossensschilderwerken.nl vastgelegd.

Artikel 3 – de prijsopgave

 1. De prijsopgave voor werk wordt schriftelijk of per email gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
 2. De prijsopgave wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende 14 dagen na ontvangst.
 3. De prijsopgave omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en de te leveren materialen die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken.
 4. De prijsopgave vermeldt zo precies mogelijk het tijdstip of tijdvak waarop met het werk kan worden begonnen en bevat een aanduiding van de duur van het werk en een vaste dan wel vermoedelijke datum van oplevering.
 5. De prijsopgave geeft inzicht in de prijs van de materialen en in de prijsvormingmethode die voor de uit te voeren werkzaamheden zal worden gehanteerd: aanneemsom of regie.
  a) Bij de prijsvormingmethode aanneemsom komen partijen een vast bedrag overeen waarvoor de werkzaamheden zullen worden verricht;
  b) Bij de prijsvormingmethode regie doet Jan Goossens Schilderwerken een nauwkeurige opgave van de prijsfactoren (o.a. uurtarief en eenheidsprijzen van de benodigde materialen).
  Jan Goossens Schilderwerken kan op verzoek van de klant een indicatie geven van de te verwachten uitvoeringskosten door het noemen van een richtprijs.
 6. De prijsopgave vermeldt de gewenste betalingswijze, standaard 14 dagen na facturatie, en mogelijk afwijkende betalingstermijn, zoals tussentijdse voorschotten.
 7. De prijsopgave gaat vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de prijsopgave door de klant, bij voorkeur schriftelijk of per email aan info@jangoossensschilderwerken.nl.

Artikel 5 – Verplichtingen van Jan Goossens Schilderwerken

 1. Jan Goossens Schilderwerken zal het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren. De werkzaamheden worden verricht binnen de normale werktijden, tenzij anders overeengekomen.
 2. Jan Goossens Schilderwerken neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde voorschriften in acht zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk.
 3. Jan Goossens Schilderwerken is verplicht de klant te wijzen op:
  – onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden, waaronder het werken op een ondeugdelijke ondergrond
  – onjuistheden in de door de klant verlangde constructies en werkwijzen;
  – gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
  – gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de klant ter beschikking zijn gesteld;
  een en ander voor zover Jan Goossens Schilderwerken deze gebreken of onjuistheden leert kennen of redelijkerwijze behoorde te kennen.
 4. Jan Goossens Schilderwerken is aansprakelijk voor gemaakte schade, tenzij deze hem niet is toe te rekenen.
 5. Jan Goossens Schilderwerken draagt er zorg voor dat het werk wordt verricht door ter zake deskundige personen.
 6. Jan Goossens Schilderwerken vrijwaart de klant tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te verwijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van Jan Goossens Schilderwerken zelf dan wel zijn ondergeschikten of andere door hem bij de uitvoering van het werk ingeschakelde hulppersonen.

Artikel 6 – Verplichtingen van de klant

 1. De klant stelt Jan Goossens Schilderwerken in de gelegenheid het werk te verrichten.
 2. De klant zorgt er voor dat Jan Goossens Schilderwerken tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen e.d.) en de voor het werk te verschaffen gegevens.
 3. De klant verschaft de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie en water. De kosten van elektriciteit, gas en water komen voor rekening van de klant.
 4. De klant dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van Jan Goossens Schilderwerken behoren zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging ontstaat dient de klant Jan Goossens Schilderwerken daarvan tijdig in kennis te stellen.
 5. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden, als bedoeld in het voorgaande lid, dient de klant de daarmee verband houdende directe en indirecte schade en kosten aan Jan Goossens Schilderwerken te vergoeden indien deze omstandigheden hem kunnen worden toegerekend.
 6. Indien Jan Goossens Schilderwerken door een vertraging als in lid 4 besproken aantoonbaar niet in staat is om de werkzaamheden op het nieuw voorgestelde tijdstip aan te vangen, zal de klant zich voegen naar de agenda van Jan Goossens Schilderwerken.
 7. De klant draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
  – onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
  – onjuistheden in de door de klant verlangde constructies en werkwijzen;
  – gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
  – gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de klant ter beschikking zijn gesteld.
  Dit doet niet af aan de plicht van Jan Goossens Schilderwerken om de klant te waarschuwen op grond van artikel 5 lid 3.
 8. Indien de klant, al dan niet met gewichtige reden, de opdracht binnen 5 dagen voor aanvang van de werkzaamheden annuleert of vertraagt is de klant gehouden de reeds aangeschafte verf, materialen en/of reeds gehuurde gereedschappen en benodigdheden, na overleg van bewijsstukken daarvan, volledig aan Jan Goossens Schilderwerken te vergoeden.
 9. Indien  het werk wordt geannuleerd of wordt uitgesteld door omstandigheden die niet onder overmacht kunnen worden gerekend, dient de klant de daarmee verband houdende directe en indirecte schade en kosten aan Jan Goossens Schilderwerken te vergoeden, waaronder maar niet uitsluitend een vergoeding van 10% van de overeengekomen som voor de ingeplande werkzaamheden.

Artikel 7 – Meer- en minderwerk

 1. Bij de prijsvormingsmethode aanneemsom in de zin van artikel 3 lid 5 kan de klant nadat de overeenkomst is gesloten, in overeenstemming met de prijsvormingsmethode en zonder dat een aparte overeenkomst wordt gesloten meer- of minderwerk opdragen, mits het saldo van de daaruit voortvloeiende verrekeningen niet meer bedraagt dan 10% van de prijs van het werk.
 2. Meer- of minderwerk voor een totaal bedrag hoger dan 10% van de prijs van het werk wordt behoudens in spoedeisende omstandigheden vooraf schriftelijk of per email overeengekomen.

Artikel 8 – Overmacht

 1. Wordt de uitvoering van het werk voor één der partijen tijdelijk onmogelijk, dan is de wederpartij voor die periode van zijn verplichtingen ontheven.
 2. Wordt de uitvoering van het werk voor één der partijen blijvend onmogelijk door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, dan is de wederpartij gerechtigd de uitvoering van het werk te (doen) beëindigen tegen vergoeding aan de andere partij van de in redelijkheid gemaakte kosten.

Artikel 9 – Oplevering

 1. Bij overschrijding van de opleveringsdatum of het afgesproken tijdvak is Jan Goossens Schilderwerken verplicht de hierdoor geleden aantoonbare schade te vergoeden, tenzij de overschrijding hem niet kan worden toegerekend.
 2. Het werk is opgeleverd wanneer Jan Goossens Schilderwerken aan de klant heeft meegedeeld dat het werk voltooid is en deze het werk heeft aanvaard.
 3. Het werk wordt bovendien als opgeleverd beschouwd:
  – wanneer uiterlijk 10 dagen zijn verstreken nadat de klant van Jan Goossens Schilderwerken de mededeling heeft ontvangen dat het werk voltooid is en deze heeft nagelaten het werk binnen die termijn te aanvaarden;
  – wanneer de klant het object waaraan het werk is verricht weer in gebruik neemt, met dien verstande, dat door in gebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd, tenzij aan in gebruikneming verbonden gevolg (oplevering) niet gerechtvaardigd is.

Artikel 10 – Betaling in termijnen

 1. Partijen kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Hiertoe zal Jan Goossens Schilderwerken in dat geval steeds een rekening sturen voor een deel van de werkzaamheden, de betaling waarvan binnen tien (10) dagen na factuurdatum bankrekening NL36 ASNB 0707  3113  22 ten name van Jan Goossens Schilderwerken moet geschieden.
 2. Partijen kunnen overeenkomen dat er een vooruitbetaling plaatsvindt voor de inkoop van verf en/of materialen alsmede de inhuur van machines en/of gereedschappen. Hiertoe zal Jan Goossens Schilderwerken in dat geval  een voorschotnota sturen, de betaling waarvan binnen één (1) week na factuurdatum moet geschieden.
 3. Indien betaling in termijnen is overeengekomen en Jan Goossens zijn 
  verplichting ter zake van de voortzetting van het werk niet nakomt, heeft de klant de bevoegdheid de verdere betaling van termijnen op te schorten.

Artikel 11 – De eindafrekening

 1. Binnen een redelijke termijn na de oplevering dient Jan Goossens bij de 
  klant de eindafrekening in, schriftelijk of als bijlage (pdf) bij een email.
 2. De eindafrekening geeft een duidelijke omschrijving van de werkzaamheden, uitgesplitst naar de oorspronkelijke opdracht, en van het eventueel opgedragen meer- en/of minderwerk.
 3. In de eindafrekening wordt een specificatie gegeven van de gebruikte materialen, van de gewerkte uren en van de overige kosten. Indien van toepassing wordt verder een specificatie van meer- en/of minderwerk opgenomen.
 4. De in het vorige lid genoemde specificatie vindt niet plaats voor zover het werk is uitgevoerd voor een aanneemsom, behoudens opgedragen meer en/of minderwerk.
 5. Indien Jan Goossens bij de prijsvormingsmethode regie een richtprijs afgeeft, mag deze richtprijs met niet meer dan 10% worden overschreden, behoudens meerwerk met inachtneming van het bepaalde in artikel 7. De reden van een eventuele overschrijding van de richtprijs dient uit de specificatie duidelijk te blijken.
 6. Betaling van de eindafrekening vindt plaats binnen acht (8) dagen na ontvangst van de factuur op bankrekening NL33Rabo0106902482  22 ten name van Jan Goossens Schilderwerken.
 7. Bij betalingen in contant geld is er een verhoging van € 15 verschuldigd, ter compensatie van de stortingskosten bij de bank en de tijd die Jan Goossens daarmee kwijt is.
 8. Mogelijk gegeven kortingen vervallen zonder verdere aanzegging wanneer de klant de factuur niet binnen de gestelde termijn betaald.

Artikel 12 – Niet-nakoming van de betalingsverplichting

 1. Indien de klant niet tijdig betaalt wordt hij wettelijk geacht zonder nadere ingebrekestelling in verzuim te zijn. Is de niet tijdige betaling toegepast vanwege een vermeende klacht of gebrek aan de uitgevoerde werkzaamheden bij oplevering, is de klant slechts gerechtigd het bedrag in te houden dat betrekking heeft op het betwiste gedeelte en alleen indien de klant de klacht al schriftelijk of per email te kennen heeft gegeven.
 2. Over de betaling die niet tijdig is verricht, kan Jan Goossens zonder verdere aankondiging rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingstermijn als bedoeld in artikel 10 lid 1 en artikel 11 lid 6 tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente als gevolg van artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek.
 3. Jan Goossens is na verloop van de in lid 1 bedoelde termijn van tien dagen bevoegd tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag. Indien na ingebrekestelling Jan Goossens tot invordering overgaat, zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten naar redelijkheid voor rekening van de klant.
 4. Indien de klant met de betaling van een termijn als bedoeld in artikel 10 in gebreke blijft, is Jan Goossens gerechtigd het werk stil te leggen, mits hij de klant schriftelijk of per email heeft gesommeerd tot betaling over te gaan. Het in de vorige zin bepaalde laat het recht van Jan Goossens op vergoeding van kosten, schade en rente onverlet.
 5. Jan Goossens blijft eigenaar van nog niet verwerkte materialen, totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

Artikel 13 – Garantie

Jan Goossens garandeert dat eventuele gebreken in het werk na oplevering gedurende de hierna te noemen perioden kosteloos zullen worden verholpen, tenzij hij aantoont dat het gebrek geen verband houdt met het gedane werk. Het voorgaande laat onverlet dat Jan Goossens ook na de genoemde perioden voor eventuele gebreken in het werk aansprakelijk kan blijven op grond van de wet.

Garantie buitenschilderen
Jan Goossens Schilderwerken garandeert dat het uitgevoerde buitenschilderwerk:
a. voldoende bescherming zal bieden tegen aantasting door weersinvloeden;
b. voldoende bescherming zal bieden doordat het toegepaste verfsysteem aan de ondergrond gehecht zal blijven en niet op een voor de ondergrond schadelijke wijze zal verweren;
c. wordt aangebracht met behulp van het correcte applicatiesysteem en/of materialen volgens de voorschriften van de fabrikant.

De garantie wordt gegeven op het uitgevoerde buitenschilderwerk bij:

 • transparante beitsen
 • transparante vernissen
  voor een periode van twee jaar;
 • dekkende watergedragen verf
 • dekkende vochtregulerende verf
 • dekkende beits
 • dekkende high solid verf
 • dekkende traditionele verf
  voor een periode van drie jaar;
 • dekkende gesiliconiseerde verf
  voor een periode van vier jaar.

Garantie binnenschilderen
Jan Goossens Schilderwerken garandeert dat het uitgevoerde binnenschilderwerk

 • voldoende bescherming zal bieden doordat het toegepaste verfsysteem aan de ondergrond gehecht zal blijven en niet op een voor de ondergrond schadelijke wijze zal verweren;
 • wordt aangebracht met behulp van het correcte applicatiesysteem en/of materialen volgens voorschriften van de fabrikant.
  De garantie wordt gegeven voor een periode van drie jaar.

Garantie glaszetten
Jan Goossens Schilderwerken garandeert dat het isolerende dubbelglas wordt geplaatst volgens de van toepassing zijnde normen en praktijkrichtlijnen.
Onverminderd de door de fabrikant gegeven garantie op het isolerende dubbelglas, garandeert Jan Goossens Schilderwerken dat gedurende een periode van vijf jaar na plaatsing van het glas geen vermindering van doorzicht door stofaanslag of condensatie tussen de bladen van geplaatst isolerend dubbelglas zal ontstaan. 
Buiten de garantie vallen:
– mechanische breuk;
– thermische breuk; 
– condensvorming aan de kamer- of buitenzijde van de ruit;
– interferentie (verkleuring).

Garantie behangen
Jan Goossens garandeert dat het behang/de wandbekleding op een correcte wijze op de wand wordt aangebracht, alsmede dat de daarvoor geldende fabrieksvoorschriften daarbij in acht worden genomen.

Artikel 14- Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG)

Jan Goossens Schilderwerken bewaart uw naam, adres, mailadres en telefoonnummer lokaal op zijn computer zodra u deze gegevens verstrekt ten behoeve van het uitbrengen van een prijsopgave en wanneer u deze gegevens per email of het contactformulier op deze website deelt worden deze ook in het mailprogramma bewaart. Uw telefoonnummer slaat hij mogelijk op in zijn telefoon.

Als u besluit niet in te gaan op de offerte worden uw gegevens op uw verzoek uit de telefoon en mail gewist. Uw naam- en adresgegevens worden volgens de geldende bewaartermijnen van de Belastingdienst nog wel in de administratie bewaard ten behoeve van de kilometerregistratie.

Als u Jan Goossens Schilderwerken opdracht geeft om werk voor u uit te voeren zullen uw gegevens (naam, adres, telefoonnummer en emailadres) bovendien worden opgeslagen in het
boekhoudprogramma (Snelstart) en een kopie van de gestuurde factuur in de cloud, op Google Drive. Toegang tot deze programma’s zal alleen worden gedeeld met de eigen administrateur / boekhouder. Op uw verzoek wordt ook dan uw telefoonnummer gewist.

Mogelijk wordt uw adres gedeeld met overige vaklui die betrokken zijn bij het uitvoeren van de opdracht, doch onder geen beding worden uw gegevens verder met anderen gedeeld dan de eigen boekhouder/administrateur en – indien en zover als Jan Goossens Schilderwerken daartoe wettelijk verplicht wordt gesteld – enig wettelijk gezag (zoals de Belastingdienst) of worden gebruikt voor commerciële doeleinden.

Foto’s van schilderwerk of overige werkzaamheden aan uw woning, werkruimte of welke ruimte dan ook zullen alleen ter promotie van Jan Goossens Schilderwerken dienen en alleen dusdanige wijze worden gedeeld dat het uit de foto niet op te maken is welke klant dit betreft

Uw referenties worden met naam en woonplaats gedeeld, tenzij u hier bezwaar tegen maakt

Artikel 15 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen de klant en Jan Goossens Schilderwerken waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Indien een klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat voorgelegd kan worden aan de bevoegde rechter te ‘s Hertogenbosch.

Wij staan voor u klaar

Klik hieronder op één van de mogelijkheden.

073-594 0924​

info[at]jangoossensschilderwerken.nl

Terugbelverzoek

Wil je een afspraak maken voor een offerte?

Wij nemen graag de tijd om je te helpen!

|

Privacy Statement

|

Copyright 2023 © Powered By Elsje